سال 150 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال صد و پنجاه هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند انتصاب حسن بن زید هاشمی به حکومت مدینه، وقوع شورش‌های پراکنده در سرزمین‌های سیستان و برخی مناطق افریقا، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند ابن جریح و ... .


رویدادها

[ویرایش]

• پس از برکناری جعفر بن سلیمان از حکومت مدینه، حسن بن زید بن حسن بن علی، به جای وی منصوب شد.
خازم بن خزیمه به نمایندگی از طرف مهدی عباسی برای سرکوبی شورش استاد «سیس» به حکومت خراسان منصوب شد.
• انتصاب شارلمان در مقام پادشاهی فرانک‌ها.

وقایع نظامی

[ویرایش]

وقوع شورش‌های پراکنده در سرزمین‌های سیستان و برخی مناطق افریقا:
- استاد «سیس» در سیستان علیه حکومت عباسیان شورش کرده و بر خراسان استیلا یافت و خازم بن خزیمه، حاکم خراسان، سرکوبی این شورش را بر عهده گرفت.
- شورش حسن بن حرب کندی، یکی از فرماندهان، علیه اغلب بن سالم تمیمی حاکم افریقا؛ اغلب با تیر ناشناسی کشته شد. پس از او حسن بن حرب نیز کشته و یارانش فرار کردند.
- ابوحاتم یعقوبی بن حبیب اباضی، رهبر بربرهای اباضی بر طرابلس چیره گشت.
- شورش کشاورزان قبطی در مصر و سرکوب آنها.

درگذشتگان

[ویرایش]
ابن جریح.
ابوالجارود.
ابوحنیفه.
استاد سیس.
اغلب بن سالم.
ابوعبده حسان بن مالک کلبی.
حسن بن حرب کندی.
خازم بن خزیمه.
زرارة بن اعین.
عباس خثعمی.
عثمان بن حیّان.
مقاتل بن سلیمان.
موسی بن سیّار.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۳۶۷.

جعبه ابزار