سال 171 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال صد و هفتاد و یک هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند اخراج علویان از بغداد توسط هارون الرشید، وقوع جنگ در سیستان، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند عبدالرحمان بن رستم و ... .


رویدادها

[ویرایش]

روح بن حاتم مهلّبی در افریقیه به جای برادرزاده اش داود که به سمت شرق بازگشت، به حکومت رسید. در زمان حکومت روح بن حاتم امور حکومتی در افریقیه ثبات یافت.
•‌ هارون الرشید، علویان را از بغداد اخراج کرد و آنان را به مدینه فرستاد.
• به حکومت رسیدن جعفر بن محمد بن اشعث در خراسان.
• حکومت موسی بن عیسی بن محمد عباسی بر مصر به جای علی بن سلیمان عباسی.
• حکومت یزید بن مزید شیبانی بر ناحیه جزیره، ارمنستان و آذربایجان.
• درگذشت عبدالرحمان بن رستم، بنیانگذار دولت رستمیّه در «تاهرت» واقع در مغرب دور و جانشینی پسرش، عبدالوهاب به جای وی.

وقایع نظامی

[ویرایش]

وقوع جنگ در سیستان:
- جعفر بن محمد بن اشعث، حاکم خراسان لشکری را تجهیز و به فرماندهی فرزندش، عباس به سوی کابل روانه کرد. عباس بر کابل و شهرهای دیگری دست یافت.

درگذشتگان

[ویرایش]

عبدالرحمان بن رستم.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۳۹۸.

جعبه ابزار