سال 28 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال بیست و هشتم هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند گسترش حوزه فرمان‌روایی معاویة بن ابی‌سفیان توسط عثمان بن عفان، ادامه فتوحات اسلامی در سرزمین‌های روم، و دریای مدیترانه، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند صهیب رومی و ... .


رویدادها

[ویرایش]

عثمان، ناحیه جزیره و ارمنستان را ضمیمه حوزه فرمان‌روایی معاویة بن ابی‌سفیان می‌کند.
• معاویه، حبیب بن مسلمه فهری را از جبهه ارمنستان به جبهه روم می‌فرستد و حمله به مرزهای «جزیرة» را به او وا می‌گذارد تا میان آنان و ارمنستان حایل شود.
• معاویه برای ایجاد دژهای ساحلی و واگذاری زمین‌ها به کسانی که در آنها ساکن می‌شوند، از خلیفه اجازه می‌گیرد و خلیفه به او اجازه می‌دهد.

وقایع نظامی

[ویرایش]

ادامه فتوحات اسلامی در روم و مدیترانه؛

← روم


حبیب بن مسلمه فهری، به مرزهای «جزیرة» حمله می‌کند و بر سمیساط و ملطیه مستولی می‌گردد.
معاویة بن ابی‌سفیان در ملطیه قلعه و استحکامات می‌سازد و آن را پایگاهی برای حمله به رومیان قرار می‌دهد.

← دریای مدیترانه


• معاویة بن ابی‌سفیان حمله‌ای دریایی را از عکّا تدارک می‌بیند و به قبرس حمله می‌کند و پایتخت آن‌جا «کونستانزا» را تصرف می‌کند. مردم قبرس به شرط پرداخت جزیه با او از در مصالحه در می‌آیند و متعهد می‌شوند که به رومیان در حمله به سواحل منطقه شام کمک نکنند.

درگذشتگان

[ویرایش]

صهیب رومی.
عبدالله بن حذافه.
ملیکه دختر ملحان.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۱۵۱.

جعبه ابزار