سال 29 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال بیست و نهم هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند عزل ابوموسی اشعری از بصره توسط عثمان بن عفان، ادامه فتوحات اسلامی در سرزمین‌های ایران و سواحل سند و مدیترانه، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند عبیدالله بن معمر تیمی و ... .


رویدادها

[ویرایش]

عثمان، ابوموسی اشعری را از بصره عزل می‌کند و به جای او عبدالله بن عامر بن کریز، پسرداییِ خود را می‌گمارد.

وقایع نظامی

[ویرایش]

ادامه فتوحات اسلامی در ایران و سواحل سند و مدیترانه؛

← ایران


ابوموسی اشعری، امیر بصره، عبدالله بن بدیل بن ورقاء خزاعی را برای فتح خراسان می‌فرستد و پس از آن، عبدالله بن عامر را با سپاهی به فرماندهی احنف بن قیس و عبدالله بن حازم که فرماندهان بزرگ را نیز همراه داشت، برای یاری عبدالله بن بدیل اعزام می‌کند. عبدالله بن عامر خود در فتح برخی نواحی خراسان مشارکت داشت. این عبدالله همان است که پس از ابوموسی به امارت بصره رسید.

← سواحل سند و مدیترانه


عبدالله بن عامر، امیر بصره، عبیدالله بن معمر تیمی را بر منطقه مکران می‌گمارد و فتوحات را تا رود سند ادامه می‌دهد.
معاویة بن ابی‌سفیان بر جزیره ارواد که مقابل شهر ساحلی طرطوس قرار داشت چیره می‌شود.

درگذشتگان

[ویرایش]

عبیدالله بن معمر تیمی.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۱۵۲.

جعبه ابزار