سال 52 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال پنجاه و دو هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند ادامه فتوحات و لشکرکشی‌ها در جانب سرزمین روم، سرکوب شورش خوارج در عراق به فرماندهی زیاد بن خراش عجلی توسط زیاد بن ابیه و درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند ابوبکره ثقفی و ... .


وقایع نظامی

[ویرایش]

جنادة بن ابی‌امیه، به جزیره رودوس حمله کرد و بر آن‌جا چیره شد سپس دسته دزدان دریایی را به منظور حمله به کشتی‌های رومی سازمان داد.
• شورش خوارج در عراق به فرماندهی زیاد بن خراش عجلی و اقدام زیاد بن ابیه برای سرکوبی او.

درگذشتگان

[ویرایش]

ابوبکره ثقفی.
زیاد عجلی.
عمران بن حصین.
معاویة بن حدیج.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۱۹۲.

جعبه ابزار