سال 76 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر سال هفتاد و شش هجری قمری، رویدادها و وقایع نظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند تعیین وزن خاص برای ضرب سکه، قیام خوارج ازارقه در ناحیه جزیره، قیام ابن جارود، قیام زنگیان و درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور مانند صالح بن مسرّح و ... .


رویدادها

[ویرایش]

حجاج بن یوسف ثقفی سکه‌های منقوشی را ضرب و وزن معینی برای آنها تعیین می‌کند.

وقایع نظامی

[ویرایش]

محمد بن مروان، امیر ناحیه جزیره سپاهی را به فرماندهی عدیّ کندی به جنگ خوارجِ ازارقه فرستاد. صالح بن مسرّح، رهبر خوارج در جنگ کشته شد و رهبری خوارج به شبیب بن یزید شیبانی انتقال یافت. او بر سپاه محمد بن مروان پیروز گردید. خوارج، پیشوایشان، شبیب را، امیرالمؤمنین می‌نامیدند.
• شبیب بن یزید به کوفه رفت و بر آن‌جا چیره شد. حجاج سپاهی را به فرماندهی زائدة بن قدامه به جنگ او فرستاد، اما شبیب، زائده را شکست داد و زائده کشته شد. حجاج سپاه دیگری را به فرماندهی عبدالرحمان بن محمد بن اشعث و عثمان بن قَطَن برای جنگ با شبیب گسیل داشت، اما با پیروزی شبیب، عثمان جان باخت و عبدالرحمان شکست خورد. شبیب هم‌چنین سپاه دیگر حجاج، به فرماندهی محمد بن موسی را شکست داد و محمد، خود در نبرد کشته و سپاهش پراکنده شد.
عبدالله بن جارود، رئیس قبایل بنی عبدالقیس از قبیله ربیعه، علیه حجاج شورید حجاج سپاهی برای سرکوب او فرستاد که به کشته شدن ابن جارود و شکست یارانش منتهی شد.
• زنگیان سِباخ در بصره، به رهبری رباح شیرزاد (شیرزنگیان) سر به شورش نهادند.

درگذشتگان

[ویرایش]
ابن جارود عبدی.
صالح بن مسرّح.
عثمان بن قَطَن.
مجّاعه تمیمی.
محمد بن موسی تمیمی.

منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۲۳۹.

جعبه ابزار