سبک هندی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسبک، روش مشخص بیان مطلب است؛ یکی از سبک‌های مهم ادبیات فارسی، سبک هندی است. این سبک اغلب در ایران بالاخص اصفهان و هند رواج داشت و به همین سبب این سبک در دوران اخیر سبک هندی نام گرفت.


مقدمه

[ویرایش]

گاهی انقلاب‌ها و جریانات اجتماعی باعث تغییر سبک‌ها می‌شود؛ سبک هندی که از اوایل قرن یازدهم تا اواسط قرن دوازدهم به مدت صد و پنجاه سال در ایران و هند و آسیای صغیر معمول بود، در نتیجه همین انقلاب‌های اجتماعی به وجود آمد.
«با روی کار آمدن حکومت صفوی و رسمی شدن مذهب شیعه، شاهان صفوی جز شعرهای مذهبی به دیگر انواع شعر درباری، عرفانی و عاشقانه بی‌توجهی کردند و این باعث شد که شعر دیگر در انحصار طبقه خاصی نباشد و اصناف گوناگون مردم به شعر روی آوردند».
[۱] انوشه، حسن، فرهنگ نامه ادبی فارسی (دانش نامه ادب فارسی ۲)، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۷۶، ص۷۹۵.


علت تنوع

[ویرایش]

به دلیل گستردگی حوزه زمانی و مکانی سبک هندی، تنوعاتی در این سبک پدید آمد که باعث پیدا شدن تمایزاتی میان شعر شاعران پیرو سبک هندی مقیم ایران و هند شده است. گروهی سبک متداول شاعران ایرانی این دوره را سبک صفوی نامیده‌اند و سبک هندی را دربارۀ پیروان هندی این شیوه به کار برده‌اند.
در تقسیمی دیگر سبک شعر این دوره، سبک صفوی نامیده شده که برای آن، دو شاخۀ سبک صفوی ایرانی یا اصفهانی و سبک هندی قایل شده‌اند. در شاخۀ هندی این سبک به دلیل بومی نبودن زبان فارسی در هند و محیط فرهنگی‌ آنجا، زبان شعر پیچیده‌تر و اغلب با لغزش‌های دستوری و گاه سستی کلام همراه است.
این نکته نیز گفتنی است که اگر چه در ایران در سدۀ دوازدهم هجری در قبال سبک هندی و انحطاطش واکنشی نشان داده شد اما نفوذ این سبک در پاکستان و تاجیکستان و افغانستان تا دوران اخیر ادامه داشته است.
[۲] انوشه، حسن، فرهنگ نامه ادبی فارسی (دانش نامه ادب فارسی ۲)، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۷۶، ص۷۹۵.


علل پیدایش

[ویرایش]

در پیدایش سبک هندی عواملی چون مذهب، سفر شاعران به هند، توسعۀ شهر اصفهان، رفاه اقتصادی و علاقه شاهان صفوی به فرهنگ را می‌توان دخیل دانست.
توضیح آنکه، حکومت صفویه به شعر مدحی و درباری توجه نداشت و با آمیزه‌های سنتی عرفانی در تضاد بود؛ همین امر باعث شد شعر از دربارها خارج شود و همۀ اصناف حق ادعای شاعری یابند و توجه آنان به امور جزئی و پند و اندرز و...معطوف شد.
از طرفی عدم درآمد از شعر مدحی باعث شد که شاعران به دربارهای هند روی برند و آشنایی آنها با تفکرات هندوان نیز تا حدودی در تغییر سبک دخیل گشت.
رفاه اقتصادی مردم نیز علتی شد تا هر کس به وسع خود به نحوی به ادبیات و شعر و شاعری بپردازد و شعر در میان عامه رواج یابد و همۀ این عوامل کم‌کم زمینه پیدایش سبک هندی را به وجود آورد.

قالب شعر

[ویرایش]

قالب شعر در سبک هندی، «تک‌بیت» است که شکل غزل می‌یابد و به این صورت در یک بیت کامل می‌شود. منتهی این ابیات وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند، قالب غزل می‌سازند. شاعر در این راستا می‌بایست مصرع اول را با مضمونی تازه بیان کند تا مطلب او جدید باشد.
این امر باعث می‌شد که روز به روز امکان شاعران برای ایجاد روابط تازه محدودتر شود و آنان به سراغ ربط دادن امور دورتر بروند و کم‌کم در ورطۀ تعقید و اغراق افتند و ابهام در شعر بوجود آید. به این جهت است که می‌گویند در سبک هندی ابهام وجود دارد.
[۳] شمسیا، سیروس، سبک شناسی در شعر، تهران، فردوس، ۱۳۷۵، چاپ دوم، ص۲۸۶.
[۴] شمسیا، سیروس، سبک شناسی در شعر، تهران، فردوس، ۱۳۷۵، چاپ دوم، ص۲۸۷.


معروف‌ترین شعرا

[ویرایش]

از معروف‌ترین شاعران سبک هندی کلیم کاشانی، میرزاصائب تبریزی، عبدالقادر دهلوی و...هستند.

مختصات سبک هندی

[ویرایش]

مختصات سبک هندی را در سه مقوله بررسی می‌کنیم:

← زبان


روی آوردن طبقات مختلف مردم به شعر باعث شد که زبان کوچه و بازار به شعر راه یافته و دایرۀ واژگاه شعر گسترش یابد و بسیاری از لغات ادبی قدیم از صحنۀ شعر رخت بربندد؛ به نحوی که می‌توان گفت زبان شعری آن دوره زبان جدید فارسی است و از مختصات سبک خراسانی در آن خبری نیست. زبان این سبک را باید زبانی واقع‌گرا قلمداد کرد؛ زیرا زبان حقیقی مردم آن دوره است.

← فکر


شعر هندی شعری معناگراست نه صورت‌گرا؛ و شاعران به معنا بیشتر توجه دارند تا به زبان. آنان به دنبال مضمون‌سازی از هر چیزی در عالم طبیعت یا ذهن استفاده می‌کنند. ادبیات سبک هندی ادبیاتی مینیاتوری است و طول و عرض معنا از یک بیت بیشتر نمی‌رود و فوقش تحسین و اعجابی را در حد یک بیت برمی‌انگیزد.
کار شاعران سبک هندی ترجمۀ مطالب فلسفی و عرفانی و غنایی گذشتگان به بیان سبک هندی است. در این دوره افکار و لغات مربوط به مذاهب و آداب و رسوم هندوان نیز به شعر وارد می‌شود.

← ادبیات


در سبک هندی به بدیع و بیان چندان توجهی نمی‌شود.‌ «البته تشبیه اساس این سبک است اما از دیگر امور بدیعی و بیانی جز به صورت طبیعی و تصادفی خبری نیست زیرا سبک هندی شعر مضامین اعجاب‌انگیز و ایجاد رابطه‌های غریب است».
[۵] شمسیا، سیروس، سبک شناسی در شعر، تهران، فردوس، ۱۳۷۵، چاپ دوم، ص۲۹۸.

زبان شعر سبک هندی از کنایه و تشبیه و استعاره خالی نیست ولی از همه صنایع تلمیح بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد زیرا در مضمون‌سازی که اساس این سبک است نقش فعالی دارد. نکته مهم دیگر وفور اصطلاحات سبک‌شناسی و نقدادبی در شعر است.

← قالب شعری


قالب مسلط شعری، غزل است؛ غزلی که حد و حدود ندارد و شاید به چهل بیت هم برسد زیرا شاعر تک‌بیتی می‌سازد و آن را در غزلی که مناسبش باشد قرار می‌دهد لذا کم و زیاد کردن ابیات غزل آسیبی به شعر نمی‌زند و تکرار قافیه در آن امری طبیعی است زیرا شاعر در این سبک تک‌بیت گوست و قالب حقیقی مفردات است که شاعر ابیات را به وسیلۀ قافیه و ردیف به هم گره می‌زند و این قافیه اگر تکرار هم شود اشکالی ایجاد نمی‌کند.

← مجهولیت شاعر


در شعر این دوره توجه به ردیف‌های دراز و خوش‌آهنگ ابتکاری رایج است؛ تک‌بیت‌ها جنبۀ ارسال‌المثل دارند و تمثیل مهم‌ترین عنصر ادبی این دوره است.
«به سبب جنبۀ ارسال‌المثلی، بیت دهان به دهان می‌گردد و اسم شاعر فراموش می‌شود به طوری که می‌توان گفت معروف بودن بیت و مجهول بودن اسم شاعر یکی از مختصات شعری سبک هندی است».
[۶] شمسیا، سیروس، سبک شناسی در شعر، تهران، فردوس، ۱۳۷۵، چاپ دوم، ص ۳۰۰ – ۲۸۶.
[۷] انوشه، حسن، فرهنگ نامه ادبی فارسی (دانش نامه ادب فارسی ۲)، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۷۶، ص ۷۹۵- ۷۹۶.
[۸] شمیسا، سیروس، کلیات سبک‌شناسی، تهران، فردوس، ۱۳۷۲، ص۱۸۳.
[۹] شفیعی کدکنی،محمد رضا، ادوار شعر فارسی، تهران، توس، ۱۳۵۹، ص۱۲۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. انوشه، حسن، فرهنگ نامه ادبی فارسی (دانش نامه ادب فارسی ۲)، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۷۶، ص۷۹۵.
۲. انوشه، حسن، فرهنگ نامه ادبی فارسی (دانش نامه ادب فارسی ۲)، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۷۶، ص۷۹۵.
۳. شمسیا، سیروس، سبک شناسی در شعر، تهران، فردوس، ۱۳۷۵، چاپ دوم، ص۲۸۶.
۴. شمسیا، سیروس، سبک شناسی در شعر، تهران، فردوس، ۱۳۷۵، چاپ دوم، ص۲۸۷.
۵. شمسیا، سیروس، سبک شناسی در شعر، تهران، فردوس، ۱۳۷۵، چاپ دوم، ص۲۹۸.
۶. شمسیا، سیروس، سبک شناسی در شعر، تهران، فردوس، ۱۳۷۵، چاپ دوم، ص ۳۰۰ – ۲۸۶.
۷. انوشه، حسن، فرهنگ نامه ادبی فارسی (دانش نامه ادب فارسی ۲)، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۳۷۶، ص ۷۹۵- ۷۹۶.
۸. شمیسا، سیروس، کلیات سبک‌شناسی، تهران، فردوس، ۱۳۷۲، ص۱۸۳.
۹. شفیعی کدکنی،محمد رضا، ادوار شعر فارسی، تهران، توس، ۱۳۵۹، ص۱۲۱.


منبع

[ویرایش]

سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «سبک هندی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۷/۰۸/۱۰.    


جعبه ابزار