ست‌العرب (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افست‌العرب ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ست‌العرب بنت محمد بخاری صالحی، سِتُّ العرب بنت محمدبن فخرالدین بخاری صالحی ،بانو ی محدّثۀ حنبلی اهل دمشق در قرن هفتم و هشتم
ست‌العرب ام‌محمد، سِتُّ العرب امّ محمد، از شخصیت‌های آلِ قُدامه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار