سجزی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسجزی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

معین‌الدین بن غیاث‌الدین سجزی‌چشتی، از عرفای ‌ قرن ‌ ششم‌ و مروّج‌ سلسله چشتیه ‌ در هند
مسعود بن محمد سجزی، از دانشمندان دوره اواخر مغول


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار