سدرةالمنتهی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسدرةالمنتهی ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

معانی
سدرةالمنتهی (علوم قرآنی)، جایگاه یا درختی در آسمان و اشاره شده در قرآن

کتاب‌ها
تفسیر سدرة المنتهی، اثر سید محمدباقر (۹۵۶ - ۱۰۴۱ ق) فرزند شمس‌الدین محمد حسینی استرآبادی قزوینی اصفهانی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار