سرب (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه سرب ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

فدیه، سرب اطلاق شده به فدیه به معنای چیز دریافت شده در برابر آزادی اسیر
سرب (فلز)، از عنصرهای شیمیایی واسطه در جدول تناوبی و یکی از فلزات


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار