سرخ

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسرخ ‌یکى از سه رنگ اصلى می‌باشد. از احکام مرتبط با آن در بابهاى طهارت، صلات، زکات، حج، تجارت، نکاح و دیات سخن گفته‌اند.


سرخ در باب طهارت

[ویرایش]


← مخلوط خون و مایع سرخ رنگ در آب کر


هرگاه خون، همراه مایعى پاک و سرخ رنگ در آب کر بریزد و آب به سبب مجموع آن دو، سرخ گردد، در صورتى که مقدار خون کم باشد به اندازه‌اى که به تنهایى نتواند تغییرى هرچند اندک- مانند زردى- در آب پدید آورد، آب پاک است؛ لیکن اگر خون به اندازه‌اى باشد که به تنهایى سبب تغییر آب، هرچند در حدّ ضعیف گردد، آیا آب محکوم به نجاست است یا نه؟ اختلاف مى‌باشد.

← خضاب با رنگ سرخ


خضاب کردن با رنگ سرخ مستحب است؛ هر چند با رنگ سیاه افضل مى‌باشد.

← پوشاندن تابوت با پارچه سرخ


پوشاندن تابوت با پارچه سرخ مکروه است.

← پوشاندن میت با برد یمانی سرخ


مستحب است علاوه بر پارچه سرتاسرىِ واجب براى میت، او را با پارچه سرتاسرى دیگرى از برد یمانی سرخ بپوشانند.

سرخ در باب صلات

[ویرایش]


← وقت نماز مغرب


بنابر قول مشهور، وقت نماز مغرب زمانى است که سرخى سمت مشرق که بعد از غروب آفتاب در افق پدید مى‌آید، زایل گردد.
[۱۰] التنقیح (الصلاة)، ج۱، ص۲۳۹-۲۴۰.


← وقت نافله و فضیلت نماز صبح


پایان وقت نافله
[۱۱] التنقیح (الصلاة)، ج۱، ص۳۶۹.

و زمان فضیلت نماز صبح ،
[۱۲] التنقیح (الصلاة)، ج۱، ص۲۲۷.

به قول مشهور پیدایى سرخى در سمت مشرق است.

← وقت فضیلت نماز عشا


به تأخیر انداختن نماز عشا تا زمان زوال سرخی در مغرب (شفق) افضل است.

← نماز با لباس سرخ


نماز گزاردن با لباس سرخ مکروه است.

← از اسباب وجوب نماز آیات


از اسباب وجوب نماز آیات وزیدن بادهای سرخ مى‌باشد.

سرخ در باب زکات

[ویرایش]


← زمان تعلق زکات به خرما


زمان تعلق زکات به خرما، به قول مشهور، هنگام سرخ یا زرد شدن آن است.

سرخ در باب حج

[ویرایش]

برکسى که داخل‌کعبه شده مستحب است بر سنگ سرخى که نزدیک در،
بین دو ستون قرار دارد دو رکعت نماز به جا آورد.

سرخ در باب تجارت

[ویرایش]


← سرخ رو کردن کنیز


سرخ رو کردن کنیز جهت سرخ روى نشان دادن وى به منظور فروش با قیمتى بیشتر، تدلیس به شمار مى‌رود و موجب ثبوت خیار براى خریدار مى‌گردد.

سرخ در باب نکاح

[ویرایش]


← آمیزش هنگام وزیدن بادهای سرخ


آمیزش هنگام وزیدن بادهاى سرخ مکروه است.

← آرایش کردن زن شوهر مرده


آرایش کردن به مثل سرخ نمودن گونه‌ها بر زنِ شوهر مرده در عدّه وفات حرام است.

سرخ در باب دیات

[ویرایش]


← دیه سرخ شدن صورت


دیه سرخ شدن صورت بر اثر وارد آمدن ضربه یک مثقال و نیم شرعى طلا است. دیه سرخ شدن سایر اعضای بدن، نصف دیه صورت؛ یعنى سه چهارم مثقال شرعی طلا است.
[۲۳] جواهر الکلام ج۲۵، ص۳۴۶-۳۴۷.


← ادعای سلب قدرت نطق به سبب جنایت


هرگاه کسى ادعا کند به سبب جنایتى قدرت نطق خود را از دست داده است، بر اساس روایتی که جمعى از فقها بدان عمل کرده‌اند، سوزنی به زبان او فرو مى‌کنند، اگر خون سیاه خارج شود، ادعایش پذیرفته مى‌شود؛ اما اگر خون سرخ بیرون آید، ادعاى او پذیرفته نمى‌شود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. العروة الوثقی‌، ج۱، ص۷۳.    
۲. مستمسک العروة، ج۱، ص۱۲۸-۱۲۹.    
۳. التنقیح (الطهارة)، ج۱، ص۱۰۶.    
۴. وسائل الشیعة، ج۲، ص۹۰.    
۵. جواهر الکلام، ج۴، ص۳۵۲.    
۶. وسائل الشیعة، ج۳، ص۳۰.    
۷. جواهر الکلام، ج۴، ص۲۰۰.    
۸. جواهر الکلام، ج۴، ص۲۲۲.    
۹. جواهر الکلام، ج۷، ص۱۰۹.    
۱۰. التنقیح (الصلاة)، ج۱، ص۲۳۹-۲۴۰.
۱۱. التنقیح (الصلاة)، ج۱، ص۳۶۹.
۱۲. التنقیح (الصلاة)، ج۱، ص۲۲۷.
۱۳. العروة الوثقی‌، ج۲، ص۲۶۸-۲۶۹.    
۱۴. وسائل الشیعة، ج۴، ص۴۶۰.    
۱۵. جواهرالکلام، ج۸، ص۱۱۲.    
۱۶. جواهرالکلام، ج۸، ص۲۳۵.    
۱۷. جواهر الکلام، ج۱۱، ص۴۰۷.    
۱۸. جواهر الکلام، ج۱۵، ص۲۱۴.    
۱۹. الحدائق الناضرة، ج۱۷، ص۳۳۶-۳۳۷.    
۲۰. جواهر الکلام، ج۲۳، ص۲۸۳-۲۸۴.    
۲۱. جواهر الکلام، ج۲۹، ص۵۷.    
۲۲. جواهر الکلام، ج۳۲، ص۲۷۶-۲۷۷.    
۲۳. جواهر الکلام ج۲۵، ص۳۴۶-۳۴۷.
۲۴. جواهر الکلام، ج۴۳، ص۲۲۳-۲۲۴.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص۴۲۷-۴۲۸.    


رده‌های این صفحه : احکام اموات | زکات | فقه | نماز
جعبه ابزار