سرخسی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسرخسی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ابوالحسن علی بهرامی سرخسی، شاعر و از استادان بزرگ شعر و ادب در عصر اول غزنوی و از استادان فنّ عروض در قرن پنجم
بابالقمان سرخسی، از عقلای مجانین قرن چهارم و از معاصران و مصاحبان پیرابوالفضل سرخسی
علی بهرامی‌سرخسی، از شاعران و استادان فنّ عروض در قرن پنجم
فضل بن سهل سرخسی، نیه‌اش ابوالعباس، وزیر ایرانی مأمون خلیفۀ عباسی
محمد بن حسن سرخسی، سَرَخسی، ابوالفضل محمد بن حسن، از عرفای قرن چهارم
محمد بن علی خسروی سرخسی، خسروی سرخسی، ابوبکر محمدبن علی، خسروی سرخسی، ابوبکر محمدبن علی، شاعر قرن چهارم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار