سعد بن حرث خزاعی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسعد بن حرث خزاعی یکی از شهدای کربلا است.


تحقیق در نام سعد

[ویرایش]

برخى وى را سعد خزاعى گفته‌ اند.
[۱] امینی، محمدهادی، یاران پایدار، ج۱، ص۷۵.


بررسی شهادت سعد

[ویرایش]

برای «سعد» در مآخذ کهن، به عنوان صحابی امام حسین علیه السلام و شهید کربلا نام و نشانی ذکر نشده است. تنها شماری از عالمان متأخّر، در شرح حال او به عنوان صحابی امام حسین علیه السلام و شهید کربلا، این گونه آورده ‌اند: سعد بن حرث خزاعی محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را درک کرده بود. امیرالمؤمنین علیه السلام او را به ریاست شرطه (شهربانی) کوفه و زمانی به استانداری آذربایجان منصوب فرمودند. پس از شهادت آن حضرت «سعد» از یاران امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام گردید. با آغاز نهضت حسینی، با آن حضرت به مکه و از آنجا به کربلا آمد و در پیکار روز عاشورا به شهادت رسید.

نقد محقق شوشتری

[ویرایش]

محقق شوشتری، پس از نقل سخنان مرحوم مامقانی درباره «سعد» به نقد آن پرداخته، می ‌نویسد: مؤلف مستند گفته ‌هایش را نیاورده است. -از سوی دیگر- چگونه ممکن است کسی هم از قبیله خُزاعه- با اصالت عربی- و هم از موالی باشد؟ دیگر این‌که، چنان چه این شخص از صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بوده است، چرا کتاب‌ های مربوط به شرح حال صحابه، از او نام نبرده‌اند؟ بنابراین اصل وجود و نیز آنچه درباره‌اش گفته می ‌شود، نامعلوم است.
[۶] تستری، محمدتقی، قاموس الرجال، ج۵، ص۲۷-۲۸.
[۷] تستری، محمدتقی، قاموس الرجال، ج۵، ص۷۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. امینی، محمدهادی، یاران پایدار، ج۱، ص۷۵.
۲. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۳۰، ص۲۷۰.    
۳. سماوی، محمد بن طاهر، ابصار العین، ج۱، ص۹۶.    
۴. امین، محسن، اعیان الشیعة، ج۱، ص۶۰۶.    
۵. امین، محسن، اعیان الشیعه، ج۷، ص۲۲۱.    
۶. تستری، محمدتقی، قاموس الرجال، ج۵، ص۲۷-۲۸.
۷. تستری، محمدتقی، قاموس الرجال، ج۵، ص۷۱.


منبع

[ویرایش]

جمعی از نویسندگان، پژوهشی پیرامون شهدای کربلا، ج۱، ص۱۸۰- ۱۸۱.    


جعبه ابزار