سعود بن عبدالعزیز آل‌ سعود (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسعود بن عبدالعزیز آل‌ سعود ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سعود کبیر بن عبدالعزیز آل‌ سعود، یکی از افراد خاندان آل سعود
سعود بن عبدالعزیز بن عبدالرحمان آل‌ سعود، یکی از افراد خاندان آل سعود


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار