سقط جنین (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجنین، به بچه در شکم مادر گفته می‌شود. آیات قرآن سقط جنین و اسباب سقط را بیان می‌کند.


سبب سقط جنین

[ویرایش]

شکل نگرفتن مضغه، سبب سقط جنین است.
... فانا خلقنـکم... من مضغة مخلقة وغیر مخلقة... «.... ما شما را از خاک آفریدیم، سپس از نطفه، و بعد از خون بسته شده، سپس از «مضغه» (چیزی شبیه گوشت جویده شده)، که بعضی دارای شکل و خلقت است و بعضی بدون شکل تا برای شما روشن سازیم (که بر هر چیز قادریم)! و جنین ‌هایی را که بخواهیم تا مدت معینی در رحم (مادران) قرار می‌ دهیم....» (بر اساس روایتی که «غیر مخلقه» را به سقط معنا کرده است.)

ترس سبب سقط جنین

[ویرایش]

ترس و اضطراب ناشی از زلزله و عذاب قیامت، سبب سقط جنین زنان باردار می‌شود.
یوم ترونها تذهل کل مرضعة عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها... ولـکن عذاب الله شدید. «روزی که آن را می‌ بینید، (آن چنان وحشت سراپای همه را فرامی گیرد که) هر مادر شیردهی، کودک شیرخوارش را فراموش می‌ کند و هر بارداری جنین خود را بر زمین می‌ نهد و مردم را مست می‌ بینی، در حالی که مست نیستند ولی عذاب خدا شدید است.»
در زلزله ‌های دنیا، و حوادث وحشتناک نیز گاهی این پدیده ‌ها به صورت جزئی پیدا می‌ شود، یعنی مادران کودکان خود را فراموش کرده، و بارداران جنین خود را ساقط می‌ کنند، و بعضی همچون افراد مست از خود بی خود می‌ شوند ولی جنبه عمومی و همگانی ندارد اما زلزله رستاخیز چنانست که از مشاهده آن همه مردم به این حالات گرفتار می‌ شوند.
این آیات ممکن است اشاره به پایان جهان که مقدمه رستاخیز است باشد در این صورت " زنان باردار، یا کودکان شیر خوار" مفهوم اصلی خود را خواهد داشت، ولی این احتمال نیز وجود دارد که اشاره به زلزله روز قیامت باشد (به قرینه جمله لکن عذاب الله شدید) در این صورت ذکر جمله ‌های فوق جنبه مثال پیدا می‌ کند، یعنی آن قدر، صحنه وحشتناک است که اگر زنان بارداری وجود داشته باشند همگی سقط جنین می‌ کنند، و اگر کودکان شیرخواری باشند مادرها آنها را به کلی فراموش خواهند کرد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حج/سوره۲۲، آیه۵.    
۲. عروسی حویزی، عبدعلی بن جمعه، تفسیر نور الثقلین، ج۳، ص۴۷۱، ح ۹.    
۳. حج/سوره۲۲، آیه۲.    
۴. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۴، ص۸.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱۰، ص۷۰، برگرفته از مقاله «سقط جنین».    


رده‌های این صفحه : سقط جنین | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار