سلب محصل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسلب محصل یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق بوده و به معنای ادات سلبِ ترکیب نشده با موضوع یا محمول است.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

هرگاه در قضیه‌ای حرف سلب، جزء هیچ‌یک از موضوع و محمول قرار نگرفته باشد، بلکه فقط به منظور سلب محمول از موضوع بر ادات ربط یا موضوع و یا محمول درآمده باشد آن قضیه را سالبه محصله، و سلب در آن را «سلب محصَّل» می‌گویند؛ مانند: هر انسانی عالم نیست و زیدٌ لیس هو ببصیرٍ.
[۳] قطب‌الدین رازی، محمد بن‌ محمد، تحریر القواعد المنطقیه فی شرح رسالة الشمسیه، ص۹۹.
[۴] خوانساری، محمد، منطق صوری، ص۱۰۲.


مستندات مقاله

[ویرایش]

در تنظیم این مقاله از منابع ذیل استفاده شده است:

• خوانساری، محمد، منطق صوری.
ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، النجاة.    
• قطب‌الدین رازی، محمد بن‌ محمد، تحریر القواعد المنطقیه فی شرح رسالة الشمسیه.
خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس.    
مشکوةالدینی، عبدالمحسن، منطق نوین مشتمل بر اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه.    

پانویس

[ویرایش]
 
۱. خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس، ص۱۰۱-۱۱۰.    
۲. ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، النجاة، ص۲۸.    
۳. قطب‌الدین رازی، محمد بن‌ محمد، تحریر القواعد المنطقیه فی شرح رسالة الشمسیه، ص۹۹.
۴. خوانساری، محمد، منطق صوری، ص۱۰۲.
۵. مشکوةالدینی، عبدالمحسن، منطق نوین مشتمل بر اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه، ص۲۸۲-۲۸۳.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «سلب محصل»، تاریخ بازیابی۱۳۹۶/۱/۱۷.    جعبه ابزار