سلطان العلماء (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسلطان العلماء ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سلطان‌العماء تقی‌الدین ابن‌داود حلی، اِبْن‌ِ داوودِ حِلّی‌، ابومحمد حسن‌ بن‌ علی‌، ملقب‌ به‌ تقی‌الدین‌، سلطان العلماء و تاج المحدثین، رجالی‌، فقیه‌ و ادیب‌ امامی و از علماى بزرگ شیعه در قرن هفتم هجرى
سلطان‌العلماء سیدحسین حسینی مرعشی، سلطان العلماء سید حسین بن رفیع الدین محمد حسینی مرعشی، از علماء شیعه قرن یازدهم قمری و وزیر شاه عباس صفوی
سیدمحمدحسین بن عبدالباقی سلطان‌العلماء خاتون‌آبادی اصفهانی، ، عالم فاضل و فقیه مجتهد، از علمای بزرگ اصفهان در قرن سیزدهم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار