سلطان الواعظین (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسلطان الواعظین ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدمحمد سلطان‌الواعظین شیرازی، از علمای بزرگ شیعه در قرن چهاردهم هجری قمری و صاحب کتاب شب‌های پیشاور
سیدحسن بن محمد سلطان‌الواعظین کاشانی اصفهانی، از علماء و خطبای معروف اصفهان در اواخر دوره قاجاریه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار