سلم (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسلم ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

آیه سلم، یا «آیه صلح» آیه ۶۱ سوره انفال
بیع سلم، یا بیع سلف، به معنای معامله‌ی کالای مدّت‌دار به بهای نقد
سلم (آشتی)، به معنای صلح و آشتی و تأکید شده در قرآن کریم
سلم (رئیس بیت الحکمه)، حکیم، فصیح و شاعر ایرانی‌نژاد و رئیس بیت الحکمه مامون عباسی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار