سلیمان بحرانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسلیمان بحرانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سلیمان بن عبدالله بحرانی، فقیه و محدّثِ قرون یازدهم و دوازدهم
سلیمان ماحوزی بحرانی، از مفاخر جهان علم و از نوابغ روزگار


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار