سلیمان بن داوود (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسلیمان بن داوود ممکن است است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

حضرت سلیمان بن داوود، حضرت سلیمان فرزند حضرت داوود (علیهماالسلام) از انبیای بزرگ بنی‌اسرائیل
سلیمان بن داوود پهلواروی، پُهلْوارَوی، سلیمان بن داوود، از مشایخ صوفیه هند در قرن سیزدهم و چهاردهم
سلیمان بن داود زهرانی، فردی حافظ، مقری و از محدثان اهل‌سنت در قرن دوم و سوم هجری قمری
ابوایوب سلیمان بن داود شاذکونی، از محدثان قرن سوم هجری قمری
سلیمان بن داود طیالسی، از محدثان اهل‌سنت در قرن دوم و سوم هجری قمری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار