سهیل (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه سهیل ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و اسم برای اشخاص ذیل باشد:

معانی
سهیل (فقه)، استعمال شده در دو معنای ستاره سهیل و یک نوع حیوان دریایی و دارای کاربرد در فقه

اعلام و اشخاص
سهیل زکار، صاحب کتاب الموسوعة الشاملة فی الحروب الصلیبیة


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار