سور (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه سور ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

سور (فقه)، سور (به ضم سین و واو)، واحد متشکل از آیات قرآن کریم و دارای کاربرد فقهی و قرآنی
سور (منطق)، سور (به ضم سین و فتح واو)، یکی از اصطلاحات علم منطق به معنای ادات بیان کننده کمیت افراد موضوع


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار