سیاه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیاه نام یکی از رنگ‌ها می‌باشد که از احکام آن در ‌بابهاى طهارت، صلات، حج، نکاح و دیات سخن گفته‌اند.


معنای سیاه

[ویرایش]

سیاه از رنگ‌ها بوده و مقابل آن سفید می‌باشد.

احکام رنگ سیاه

[ویرایش]


← کفن کردن مرده با پارچه سیاه


کفن کردن مرده با پارچه سیاه و نیز نوشتن کفن با جوهر سیاه مکروه است.

← رنگ کردن مو با رنگ سیاه


رنگ کردن موهاى سر و صورت با رنگ مشکى مستحب است.

← پوشیدن لباس سیاه


پوشیدن لباس سیاه، بویژه در نماز مکروه است. کفش، کسا (عبا، چادر و مانند آن) و عمامه از این حکم استثنا شده است.

← پوشیدن لباس مشکى در مصیبت ائمه


پوشیدن لباس مشکى، به جهت اظهار حزن و اندوه بر مصیبتهاى وارد بر ائمه، بویژه حضرت سید الشهداء علیهم السّلام را نیز استثنا کرده، بلکه آن را مستحب دانسته‌اند.
[۶] مهذب الأحکام، ج۵، ص۳۴۸-۳۴۹.
[۷] الأنوار الإلهیة، ص۱۵۲-۱۵۳.


← وزیدن باد سیاه


به قول مشهور، از اسباب وجوب نماز آیات، وزیدن بادهاى ترسناک، همچون باد سیاه است.

← کشیدن سرمه سیاه بر محرم


به قول برخى، سرمه سیاه کشیدن به چشم در حال احرام حرام است. قول مقابل، کراهت آن مى‌باشد.

← احرام بستن در لباس سیاه


احرام بستن در لباس مشکى مکروه است. برخى قدما قائل به حرمت احرام بستن در لباس سیاه شده‌اند.
[۱۲] الوسیلة، ص۱۶۸.


← کراهت رختخواب سیاه و بالش سیاه بر محرم


به تصریح برخى خوابیدن بر رختخواب سیاه و سر نهادن بر بالش سیاه در حال احرام، مکروه است.
[۱۴] مناسک حج (شیخ انصارى)، ص۲۶.
[۱۵] مناسک حج (مراجع)، ص۱۵۱.


← دیه دندان سیاه شده


دیه دندانى که بر اثر جنایت، سیاه شده ولى نیفتاده، یک سوم دیه همان دندان است. دیه دندان سیاهى که بر اثر جنایت افتاده، یک سوم دیه دندان سالم است؛ لیکن برخى قدما، دیه آن را یک چهارم دیه دندان سالم دانسته‌اند

← دیه ناخن سیاه


به قول مشهور، دیه ناخنى که بر اثر جنایت، افتاده و در جاى آن ناخن سیاه در آمده، ده مثقال شرعی طلا است

← دیه سیاه شدن صورت


دیه سیاه شدن صورت بر اثر جنایت، به قولى سه و به قولى دیگر، شش مثقال شرعى طلا است.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام، ج۴، ص۲۴۷.    
۲. وسائل الشیعة، ج۲، ص۸۸.    
۳. جواهر الکلام، ج۸، ص۲۳۰-۲۳۵.    
۴. مستمسک العروة، ج۵، ص۴۱۱.    
۵. الحدائق الناضرة، ج۷، ص۱۱۸.    
۶. مهذب الأحکام، ج۵، ص۳۴۸-۳۴۹.
۷. الأنوار الإلهیة، ص۱۵۲-۱۵۳.
۸. جواهر الکلام، ج۱۱، ص۴۰۷.    
۹. جواهر الکلام، ج۱۸، ص۳۴۶-۳۴۷.    
۱۰. جواهر الکلام، ج۱۸، ص۴۲۳-۴۲۴.    
۱۱. المبسوط، ج۱، ص۳۵۱.    
۱۲. الوسیلة، ص۱۶۸.
۱۳. جواهر الکلام، ج۱۸، ص۴۲۷.    
۱۴. مناسک حج (شیخ انصارى)، ص۲۶.
۱۵. مناسک حج (مراجع)، ص۱۵۱.
۱۶. جواهر الکلام، ج۴۳، ص۲۳۵.    
۱۷. مسالک الأفهام، ج۱۵، ص۴۲۲.    
۱۸. جواهر الکلام، ج۴۳، ص۲۳۸.    
۱۹. النهایة، ص۷۶۷-۷۶۸.    
۲۰. جواهر الکلام، ج۴۳، ص۲۵۸-۲۵۹.    
۲۱. جواهر الکلام، ج۴۳، ص۳۴۷.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۴، ص۵۷۱-۵۷۲.    


رده‌های این صفحه : احرام | احکام پوشش | حج | فقه
جعبه ابزار