سیدابراهیم اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدابراهیم اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدابراهیم حسینی مقدس سبزواری اصفهانی، از علما و فضلای ساکن اصفهان در قرن سیزده هجری
سیدابراهیم بن سیدمرتضی موسوی چهرازی لنجانی، از پزشکان اصفهان در قرن سیزده هجری شمسی
سیدابراهیم میرباقری دهاقانی اصفهانی، از علما و فضلای معاصر اصفهان
سیدابراهیم بن محمد شجری بطحایی اصفهانی، از سادات و امام‌زادگان عالی‌قدر اصفهان
سیدابراهیم اردوبادی اصفهانی، سیّدابراهیم اردوبادی، از سادات ادوباد آذربایجان و از شعراء
سیدابراهیم احمدی اصفهانی، سیّدابراهیم احمدی، از عالمای معاصر اصفهان
سیدابراهیم کابلی اصفهانی، سیّدابراهیم کابلی، از علمای اصفهان در قرن سیزده هجری
سیدابراهیم پوده‌ای اصفهانی، سیّدابراهیم پوده‌ای، از عرفا و شعرای معاصر اصفهان
سیدابراهیم نعمت‌اللهی اصفهانی، از دانشمندان معاصر و از استادان دانشکده پزشکی
سیدابراهیم بن سیدعلاءالدین اصفهانی، سیّدابراهیم بن سیّدعلاءالدّین خلیفه سلطانی، از فقها و محدّثین قرن یازده هجری در اصفهان
سیدابراهیم بن سیدسلمان اصفهانی، از علمای اصفهان در قرن دوازده هجری
سیدابراهیم حسینی خوراسکانی اصفهانی، از نویسندگان کتب در قرن یازدهم هجری
سیدابراهیم بن محمد شجری بطحایی اصفهانی، از سادات و امام‌زادگان عالی‌قدر اصفهان
سیدابراهیم بن محمد حسینی بیرجندی اصفهانی، از فضلای قرن دوازدهم هجری در اصفهانرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار