سیدابراهیم بن سیدعلاءالدین اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیّدابراهیم بن سیّدعلاءالدّین خلیفه سلطانی، از فقها و محدّثین قرن یازده هجری در اصفهان است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

نوّاب سیّدابراهیم بن سیّدعلاءالدّین حسین خلیفه سلطانی عالمی فاضل و فقیهی محدّث است. مادرش دختر شاه عبّاس صفوی است. در سال ۱۰۳۸ق متولّد، و در سنّ سه سالگی به دستور شاه صفی کور شد. با وجود این، تحصیل علم و دانش نموده، و در جمیع علوم و فضایل بر امثال و اقران خویش فائق گردیده است. در مقتبس الاثر گوید: به «ابن الخلیفه» مشهور است.

وفات

[ویرایش]

وی در سال ۱۰۹۸ وفات یافت، و در قبرستان امام‌زاده ستّی فاطمه اصفهان مدفون شد.

آثار و تالیفات

[ویرایش]

کتب زیر از تالیفات او است:
۱. حاشیه بر کتاب روضه تا مبحث تیمّم؛
۲. حاشیه بر شرح لمعه تا آخر طهارت؛
۳. حاشیه بر مدارک الاحکام.
[۳] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، مصفّی المقال، ص۶.
[۴] اعلمی، محمدحسین، مقتبس الاثر، ج۲، ص۲۹۹.
[۷] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۱۱۰.
[۸] قمی، شیخ عباس، فوائد الرّضویه، ص۶.
[۹] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۱۰-۱۱۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، تتمیم امل الآمل، ص۵۰-۵۱.    
۲. امین عاملی‌، سیدمحسن، اعیان الشّیعه، ج۶، ص۱۶۴.    
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، مصفّی المقال، ص۶.
۴. اعلمی، محمدحسین، مقتبس الاثر، ج۲، ص۲۹۹.
۵. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه الی تصانیف الشیعه، ج۶، ص۱۹۶.    
۶. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه الی تصانیف الشیعه، ج۶، ص۹۰.    
۷. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۱۱۰.
۸. قمی، شیخ عباس، فوائد الرّضویه، ص۶.
۹. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۱۱۰-۱۱۱.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۱۰۱.    


جعبه ابزار