سیدابراهیم بن محمد اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدابراهیم بن محمد اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدابراهیم بن محمد شجری بطحایی اصفهانی، از سادات و امام‌زادگان عالی‌قدر اصفهان
سیدابراهیم بن محمد حسینی بیرجندی اصفهانی، از فضلای قرن دوازدهم هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار