سیدابراهیم حسینی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدابراهیم حسینی ممکن اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدابراهیم حسینی مقدس سبزواری اصفهانی، از علما و فضلای ساکن اصفهان در قرن سیزده هجری
سیدابراهیم حسینی استهباناتی شیرازی، از علمای شیعه قرن چهاردهم هجری قمری
سیدابراهیم حسینی بیرجندی اصفهانی، از فضلای قرن دوازدهم هجری در اصفهان
سیدابراهیم حسینی خوراسکانی اصفهانی، از نویسندگان کتب در قرن یازدهم هجریرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار