سیدابراهیم طباطبایی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدابراهیم طباطبایی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدابراهیم طباطبایی کوفی، یکی از شخصیت‌های آل طباطبایی کوفه
ابراهیم بن محمد مؤیدی طباطبایی، یکی از شخصیت‌های آل طباطبای یمن


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار