سیدابوالبقاء اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدابوالبقاء اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدابوالبقاء بن ابوالولی موسوی ابرقویی اصفهانی، از شعرا و خوشنویسان اصفهان
سیدابوالبقاء بن محمود طباطبایی قهپایه‌ای اصفهانی، از شعرا و ادبای ساکن در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار