سیدابوالحسن بن محمدابراهیم اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدابوالحسن بن محمدابراهیم اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدابوالحسن بن محمدابراهیم شمس‌آبادی اصفهانی، از فقها و مجتهدین قرن چهارده هجری در اصفهان
سیدابوالحسن بن محمدابراهیم شهشهانی اصفهانی، از علما و فضلای اصفهان و ظاهرا از شاگردان آقامحمّد شهشهانی
سیدابوالحسن بن محمدابراهیم موسوی اصفهانی، از بنی‌اعمام حاج سیّدمحمّد باقر حجّةالاسلام شفتی، از علمای اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار