سیدابوالحسن (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدابوالحسن ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

سیدابوالحسن اصفهانی، اِصْفَهانی‌، آقا سیدابوالحسن‌ (۱۲۸۴- ۱۳۶۵ق‌/۱۸۶۷-۱۹۴۶م‌)، فقیه‌ بزرگ‌ امامی‌ و مرجع‌ تقلید شیعیان‌ جهان‌
سید ابوالحسن حافظیان خراسانی، از خاندان سیادت و تقوا و علمای بزرگ
سید ابوالحسن مولانا، آقا سید ابوالحسن مولانا، اولین فرزند آیة الله حاج سید علی مولانا
سیدابوالحسن جلوه مظهر، از علمای بزرگ شیعه در قرن چهاردهم
سیدابوالحسن حائری زاده، نماینده مجلس شورای ملی و از فعالان سیاسیرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار