سیدابوالفتح حسینی اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدابوالفتح حسینی اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدابوالفتح بن محمد حسینی خوراسکانی اصفهانی، از علما و فضلای اصفهان در قرن یازده هجری
سیدابوالفتح بن ابوالقاسم حسینی فندرسکی استرآبادی، از علمای اصفهان در قرن یازده هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار