سیدابوالفضل اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدابوالفضل اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدابوالفضل بن محمدحسین مشکاةالواعظین اصفهانی، از وعّاظ و منبریان مشهور اصفهان
سیدابوالفضل بن جلال موسوی صفوی اصفهانی، از علما و خطبای قرن چهارده هجری در اصفهان
سیدابوالفضل بن زین‌العابدین موسوی بیدآبادی اصفهانی، از علمای مبارز قرن سیزده هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار