سیدابوالقاسم بن ابراهیم اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدابوالقاسم بن ابراهیم اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدابوالقاسم بن ابراهیم صفوی موسوی اصفهانی، از علما و فضلای اصفهان و رشد یافته مکتب نجف اشرف در قرن سیزده هجری
سیدابوالقاسم بن ابراهیم سیدالاسلام حسینی اصفهانی، از علما و فضلای اصفهان در قرن چهارده هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار