سیدابوالقاسم بن محمدباقر (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدابوالقاسم بن محمدباقر ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدابوالقاسم بن محمدباقر دهکردی اصفهانی، از اعاظم فقهاء و مدرّسین اصفهان در قرن سیزدهم هجری
سیدابوالقاسم بن محمدباقر بیدآبادی اصفهانی، از علما و فضلای اصفهان در قرن سیزده هجری
سیدابوالقاسم بن محمدباقر خواجویی موسوی اصفهانی، از علما و فضلای اصفهان در قرن دوازده هجری
سیدابوالقاسم بن محمدباقر آسیاب‌پری موسوی اصفهانی، از علما و فضلای اصفهان در قرن چهارده هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار