سیدابوالقاسم بن محمدعلی حسینی اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدابوالقاسم بن محمدعلی حسینی اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدابوالقاسم بن محمدعلی حسینی سدهی اصفهانی، برادر سیّدمحمّدباقر ابطحی و از علمای اصفهانی‌الاصل ساکن تهران
سیدابوالقاسم بن محمدعلی بدری حسینی اصفهانی، از معلمان مدارس جدید در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار