سیدابوالقاسم حسینی اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدابوالقاسم حسینی اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدابوالقاسم بن میرزابیک حسینی موسوی فندرسکی، معروف به «میرفندرسکی» حکیم فیلسوف، از اکابر حکماء و اجلّه فلاسفه و عرفاء
سیدابوالقاسم مذهب‌باشی حسینی اصفهانی، از هنرمندان دوره فتحعلی شاه قاجار در اصفهان
سیدابوالقاسم بن محمدعلی حسینی سدهی اصفهانی، برادر سیّدمحمّدباقر ابطحی و از علمای اصفهانی‌الاصل ساکن تهران
سیدابوالقاسم بن محمدعلی بدری حسینی اصفهانی، از معلمان مدارس جدید در اصفهان
سیدابوالقاسم بن سیدحسن حسینی بهشتی اصفهانی، از فضلاء و ائمّه جماعات اصفهان در قرن چهارده هجری
سیدابوالقاسم بن محمدحسن حسینی بختیاری اصفهانی، از فضلای اصفهان در قرن سیزده هجری
سیدابوالقاسم بن محمداسماعیل مدرس حسینی خاتون‌آبادی، از حکما و فضلای اصفهان در اواخر قرن دوازده هجری
سیدابوالقاسم امامی حسینی اصفهانی، از نقّاشان اواخر دوره قاجاریّه
سیدابوالقاسم بن ابراهیم سیدالاسلام حسینی اصفهانی، از علما و فضلای اصفهان در قرن چهارده هجری
سیدابوالقاسم بن احمد حسینی کزازی اصفهانی، از فضلای ساکن اصفهان در قرن سیزدهم هجری
سیدابوالقاسم بن سیدمحمد حسینی اصفهانی، از خطاطان قرن سیزدهم هجری در اصفهان
سیدابوالقاسم بن محمدمحسن امام‌جمعه حسینی خاتون‌آبادی، از فقهای متولد اصفهان در قرن سیزده هجری و امام جمعه تهران


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار