سیدابوتراب بن مرتضی خلیفه‌سلطانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدابوتراب بن مرتضی خلیفه‌سلطانی اصفهانی، از بزرگان سلسله خلیفه‌سلطانی در قرن دوازدهم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّدابوتراب بن سیّدمرتضی بن سیّدعلیّ بن سیّدمرتضی بن سیّدعلیّ بن سیّدعلاءالدّین حسین خلیفه سلطان، از بزرگان سلسله خلیفه‌سلطانی در قرن دوازدهم هجری است. بعد از کشته شدن نادرشاه، کریم‌خان زند و ابوالفتح خان بختیاری و علی مرادخان که هریک داعیه سلطنت داشته، و بدان امید می‌گذرانیدند، قرار بر آن دادند که یکی از فرزندزادگان صفوی را به نام سلطان انتخاب کرده، و خود در امور دخالت کنند. قرعه این فال به نام میرزا ابوتراب زده شد، و او را به نام شاه اسماعیل سوم نامیدند. پس از آن که کریم‌خان زند فی‌الجمله قدرتی یافت، و بر حریفان خود غالب گردید، شاه اسماعیل سوم را چندین سال در قلعه آباده مقیّد و محبوس ساخته، مقارن فوت خود (یعنی سال ۱۱۹۳ق) او را به اصفهان فرستاده، و او را درخانه‌های پدری خود ساکن گردانید، و در همان چند روز به عالم جاودانی شناخت. ظاهرا صاحب عنوان، در مزار ستّی فاطمه اصفهان که مزار خانوادگی سادات خلیفه‌سلطانی است، مدفون شده است.
[۱] مرعشی، محمدخلیل، مجمع التّواریخ، ص۱۴۴.
[۲] مرعشی، محمدخلیل، مجمع التّواریخ، ص۱۴۹.
[۳] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۲۴۵.
[۴] معلم حبیب‌آبادی، محمدعلی، مکارم آلاثار، ج۱، ص۱۶۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مرعشی، محمدخلیل، مجمع التّواریخ، ص۱۴۴.
۲. مرعشی، محمدخلیل، مجمع التّواریخ، ص۱۴۹.
۳. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۲۴۵.
۴. معلم حبیب‌آبادی، محمدعلی، مکارم آلاثار، ج۱، ص۱۶۲.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۴۴.    جعبه ابزار