سیدابوطالب اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدابوطالب اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدابوطالب امامی اصفهانی، از علمای اصفهان در عهد شاه تهماسب صفوی
سیدابوطالب بن آقابزرگ اصفهانی دهکردی، از هنرمندان و خوشنویسان اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار