سیداحمد بن محمد طباطبایی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحمد بن محمد بن اسماعیل (۲۸۱-۳۴۵ ق/۸۹۴-۹۵۶ م)، عالم، ادیب، شاعر و نقیب سادات طباطبایی مصر بود.


پیشینه

[ویرایش]

از زندگی او چیزی دانسته نیست، اما معلوم است که در مصر درگذشته و در همان‌جا به خاک سپرده شده است. اشعاری از او در یتیمة الدهر ثعالبی و جاهای دیگر آمده است. ابن نظیف سال وفات او را ۳۴۶ ق/۹۵۷ م آورده است.
[۲] ابن نظیف، محمد بن علی، تاریخ المنصوری، ج۱، ص۱۳۷، به کوشش پطرس گریازنیویچ، مسکو، ۱۹۶۳ م.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن خلکان، وفیات الاعیان، ج۱، ص۱۲۹-۱۳۰، به کوشش احسان عباس، بیروت، ۱۳۹۸ ق/۱۹۷۸ م.    
۲. ابن نظیف، محمد بن علی، تاریخ المنصوری، ج۱، ص۱۳۷، به کوشش پطرس گریازنیویچ، مسکو، ۱۹۶۳ م.


منبع

[ویرایش]

مرکز دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «آل طباطبا»، شماره۴۳۲.    جعبه ابزار