سیداحمد (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیداحمد ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

احمد بن زین‌العابدین علوی عاملی، از مشاهیر علمای قرن یازدهم و از شاگردان ممتاز میرداماد و شیخ بهایی
سید احمد بن طاووس، از علمای بزرگ قرن هفتم هجری
سید احمد حسینی اشکوری، از محققین و مؤلفین معاصر
سید احمد خسروشاهی، خاندان خسروشاهی از خاندان‌های اصیل فقهی و روحانی آذربایجان و سیداحمد خسروشاهی از علمای این خاندان
سید احمد خوانساری، از سادات عظام و فقهای کرام
سید احمد فهری، از روحانیون و مجتهدان معاصر شیعه، بنیانگذار حوزه علمیه دمشق
سید احمد کربلایی تهرانی، از فقهاء و عرفای بزرگ شیعه
سیداحمد بریلوی، ملقب به شهید، اصلاحگر انقلابی و مجاهد شبه قاره هند در قرن سیزدهم هجری/نوزدهم میلادی
سیداحمد صافی، از روحانیون ادیب و سیاسی شیعه عراق در قرن چهاردهم هجری
سیداحمد علامه هندی، از علمای مبارز شیعه هندوستان در قرن چهاردهم هجری/ بیستم میلادی
سیداحمد بن ابراهیم حسینی قزوینی، یکی از شخصیت‌های خاندان حسینی قزوینیرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار