سیدارسطو بن رشید طباطبایی اردستانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدارسطو بن رشید طباطبایی اردستانی اصفهانی، از اطبّاء حاذق اصفهان در قرن چهاردهم هجری است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

دکتر سیّدارسطو علاج فرزند میرزا رشید ناظم الاطبّاء بن سیّدمحمّدحسین بن حاجی سیّدمحمّد بن میرزا محمّداسماعیل بن میرمحمّدسعید بن میرمحمّدحسین بن میریحیی بن میرآقابیک طباطبایی اردستانی، از اطبّاء حاذق اصفهان در قرن چهاردهم هجری است. در اصفهان می‌زیسته، و تولیّت موقوفات مدرسه کاسه‌گران اصفهان را برعهده داشته است. یکی از اجداد او میرمحمّدسعید، داماد حکیم‌الملک اردستانی، بانی مدرسه کاسه‌گران بوده است. دکتر علاج در سال ۱۲۷۱ق متولّد شد، و در سال ۱۳۰۹ق وفات یافت.
[۱] رفیعی‌مهرآبادی، ابوالقاسم، آتشکده اردستان، ج۱، ص۶۶-۶۷.
[۲] رفیعی مهرآبادی، ابوالقاسم، آثار ملّی اصفهان، ص۴۹۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. رفیعی‌مهرآبادی، ابوالقاسم، آتشکده اردستان، ج۱، ص۶۶-۶۷.
۲. رفیعی مهرآبادی، ابوالقاسم، آثار ملّی اصفهان، ص۴۹۳.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۵۰۹.    جعبه ابزار