سیدبهاءالدین بن محمد اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدبهاءالدین بن محمد اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدبهاءالدین بن محمد رضوی خوانساری اصفهانی، متخلّص به «جهدی»، عالم فاضل و شاعر ادیب در اصفهان
سیدبهاءالدین بن محمد موسوی صدر عاملی اصفهانی، عالم فاضل ادیب شاعر، در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار