سیدجعفر اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدجعفر اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدجعفر بن سیدمهدی موسوی کرمانی اصفهانی، عالم فاضل در اصفهان
سیدجعفر بن سیدمحمد خاتون‌آبادی اصفهانی، عالم فاضل در قرن سیزدهم هجری در اصفهان
سیدجعفر بن سیدعلی سجادی اصفهانی، محقّق و دانشمند معاصر
سیدجعفر بن علی‌رضا طباطبائی عقدائی اصفهانی، عالم فاضل، از علمای قرن چهاردهم هجری در اصفهان
سیدجعفر بن حسین موسوی اصفهانی خوانساری، معروف به میر کبیر، از علمای عالی‌قدر قرن دوازدهم هجری در اصفهان
سیدجعفر بن اسداللّه طباطبایی نجف‌آبادی اصفهانی، عالم فاضل و شاعر ادیب محقّق در اصفهان
سیدجعفر بن حسن علوی عاملی جبعی اصفهانی، از فضلای قرن یازدهم هجری در اصفهان
سیدجعفر بن سیداسماعیل خاکشیر موسوی اصفهانی، شاعر هزل‌سرای معاصر در اصفهان
سیدجعفر بن سیداسماعیل خلیفه‌سلطانی اصفهانی، از علماء اخیار، فاضل متقی در اصفهان
سیدجعفر بن سیدمحمدباقر شفتی بیدآبادی اصفهانی، از رؤسای علماء اصفهان در اواخر دوره قاجاریه
سیدجعفر بن محمدامین صافی مرعشی اصفهانی، شاعر و ادیب فاضل در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار