سیدحسن اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدحسن اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدحسن بن جعفر ملاذالاسلام بیدآبادی شفتی اصفهانی، عالم فاضل، از علماء صاحب نفوذ و معتبر اصفهان در اواخر دوره قاجاریه
سیدحسن بن سیدحسین فانی حسینی یزدی اصفهانی، عالم فاضل جلیل و واعظ کامل بلیغ، زاهد متّقی در اصفهان
سیدحسن اصفهانی مسقطی، از شاگردان عرفانی سیدعلی قاضی طباطبایی در عرفان نظری و عملی
سیدحسن بن ابراهیم موسوی اصفهانی، از علماء شیخیه در اواخر دوره قاجاریه در اصفهان
سیدحسن بن سیدابراهیم مقدس حسینی اصفهانی، عالم فاضل جلیل، از علمای قرن سیزدهم هجری در اصفهان
سیدحسن اصفهانی (خطاط)، از خطاطان و نویسندگان کتب در قرن سیزدهم هجری
سیدحسن بن سیداسماعیل موسوی سدهی اصفهانی، عالم فاضل جلیل، از علمای معاصر در اصفهان
سیدحسن بن سیدابراهیم مقدس حسینی اصفهانی، عالم فاضل جلیل، از علمای قرن سیزدهم هجری در اصفهان
سیدحسن بن ابوجعفر خادمی خادم‌الشریعه اصفهانی، از علماء اتقیاء در اصفهان
سیدحسن بن ابوالفتوح صلائی حسینی موسوی شهرستانی، از اعیان و اشراف اصفهان در عصر صفویه
سیدحسن بن ابوالقاسم کلهرودی حسینی اصفهانی، عالم فاضل، فقیه محقّق و خطاط ماهر در اصفهان
سیدحسن بن زین‌الدین واقفی زینتی نطنزی اصفهانی، از شعراء و ادبای اصفهان در قرن یازدهم هجری
سیدحسن بن علی مدرس حسینی میرمحمّدصادقی اصفهانی، عالم کامل و فقیه محقق مدقق، جامع معقول و منقول در اصفهان
سیدحسن بن عطاءاللّه فقیه درب امامی اصفهانی، عالم جلیل، از علمای معاصر اصفهان
سیدحسن بن عبدالمجید قاضی عسکر حسینی اصفهانی، از وعاظ اصفهان در قرن سیزدهم هجری
سیدحسن بن سیدعبدالرسول مهاجر اصفهانی، از علماء وارسته، صالح و زاهد در اصفهان
سیدحسن طالقانی نجفی اصفهانی، عالم کامل و حکیم عارف، از علمای قرن دوازدهم هجری در اصفهان
سیدحسن بن سیدصادق اصفهانی، عالم فاضل و تحصیل‌کرده در نجف و کربلا
سیدحسن بن زین‌العابدین موسوی خوانساری اصفهانی، عالم فاضل مجتهد در اصفهان
سیدحسن بن سیدعلی ضوئی حسینی اصفهانی، ادیب و شاعر در اصفهان
سیدحسن بن سیدعلی طباطبائی اصفهانی، فاضل خطاط در قرن سیزدهم هجری
سیدحسن بن سیدمحمد مدرس هاشمی اصفهانی، فقیه و مجتهد جلیل‌القدر معاصر در اصفهان
سیدحسن بن محمد سلطان‌الواعظین کاشانی اصفهانی، از علماء و خطبای معروف اصفهان در اواخر دوره قاجاریه
سیدابومحمد حسن بن محمد علوی حسنی کرانی اصفهانی، از محدّثین و سادات جلیل‌القدر اصفهان در قرن پنجم و ششم هجری
سیدحسن بن سیدمحمود میردامادی اصفهانی، از پزشکان دانشمند معاصر
سیدحسن بن سیدمرتضی حسینی استرآبادی اصفهانی، عالم فاضل و مورّخ ادیب، از دانشمندان اوایل قرن دوازدهم هجری در اصفهان
سیدحسن بن سیدمسیح موسوی خوانساری چهارسوقی اصفهانی، عالم کامل و فقیه جلیل، از رؤسای علمای اصفهان
سیدحسن بن سیدمصطفی صائب اصفهانی، از شعرای معاصر در اصفهان
سیدحسن بن سیدمهدی موسوی دهسرخی اصفهانی، عالم فاضل در اصفها
سیدحسن بن هادی علوی اصفهانی، از محدّثین قرن پنجم هجری در اصفهان
سیدحسن بن سیدهاشم موسوی اصفهانی، عالم فاضل متقی در اصفهان
سیدحسن طباطبائی رامشنی جرقوئی اصفهانی، شاعر ادیب قرن سیزدهم هجری در اصفهان
سیدحسن حسینی خراسانی اصفهانی، عالم فاضل در اصفهان
سیدحسن طباطبائی‌نسب اصفهانی، عالم فاضل جلیل، از علمای معاصر در اصفهان
سیدحسن قمشه‌ای اصفهانی، عالم فاضل قرن چهاردهم هجری در اصفهان
سیدحسن مصطفوی سدهی اصفهانی، عالم فاضل، در اصفهان
سیدحسن نظام‌الدینی اصفهانی، عالم فاضل معاصر و از علمای عالیقدر اصفهان و مورد وثوق و احترام مردم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار