سیدحسن بن سیدحسین (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدحسن بن سیدحسین ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدحسن بن سیدحسین حسینی برزانی اصفهانی، عالم فاضل و واعظ ماهر در اصفهان
سیدحسن بن سیدحسین خلیفه سلطان اصفهانی، عالم فاضل محقّق از اجلّه و علماء و زهاد و متکلّمین، در قرن یازدهم هجری
سیدحسن بن سیدحسین فانی حسینی یزدی اصفهانی، عالم فاضل جلیل و واعظ کامل بلیغ، زاهد متّقی در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار