سیدحسین بن مرتضی اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدحسین بن مرتضی اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدحسین بن سیدمرتضی بحرالعلومی اصفهانی، از محققان دانشمند ادبیات فارسی اصفهان
سیدحسین بن سیدمرتضی میرعلائی اصفهانی، عالم فاضل جلیل در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار