سیدعباد بن یحیی حسینی گلستانه اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدعباد بن یحیی حسینی گلستانه اصفهانی، از محدّثین و فقهای شیعه اصفهان در قرن هشتم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

سیّدعَبّاد بن یحیی بن عبّاد بن احمد بن اسماعیل بن علی بن حسن بن شرفشاه حسینی گلستانه اصفهانی، از محدّثین و فقهای شیعه در قرن هشتم هجری بوده است. وفات او بعد از سال ۷۹۰ق واقع شده است.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۳۰۴.
[۲] مجمل التواریخ: مقدمه، ص۱۱.
[۴] فقیه ‌ایمانی، مهدی، تاریخ تشیّع اصفهان، ص۳۲۹-۳۳۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۳۰۴.
۲. مجمل التواریخ: مقدمه، ص۱۱.
۳. ابن عنبه، احمد بن علی، عمده الطالب، ص۸۱.    
۴. فقیه ‌ایمانی، مهدی، تاریخ تشیّع اصفهان، ص۳۲۹-۳۳۰.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۳۳.    


جعبه ابزار